1
ПРИМЕР: За международна револвираща кредитна карта Бяла Карта VISA Classic ГПР* е в размер на 45,90 %. Фиксиран годишен лихвен процент в размер на 43.2 %. Месечен лихвен процент е 3,6 %. Ако Потребителят усвои 1000 лева (от разполагаем кредитен лимит 1000 лв) на първо число на месеца и плати до 02-ро число на следващия месец цялото си задължение в размер на 1000 лв., то той ще заплати обща сума в размер на 1036 лева. В примерът се приема, че месецът, в който Потребителят е усвоил задължението си има 30 календарни дни.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика