1
Единичен или множествения залог? Единичната прогноза има поддръжници защото или е успешна, или не, без да зависи от други събития. Как стоят нещата обаче при множествен залог? Вижте какви съвети дава букмейкърът Alphawin тук...

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика